Match working

specjalista

72% Flex
Full Remote
Request priority access

specjalista

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: Master's degree in Law or equivalent, Over 1 year of professional experience in law-related field, Security clearance for handling confidential information or willingness to undergo a security check, Fluency in English at C1 level and another foreign language at B1 level.

Key responsabilities:

  • Prepare projects related to human rights issues for the Government for international bodies in one of the official languages, prepare settlement proposals, cooperate with government bodies and analyze legal cases, practically implement laws into policies and participate in legislative processes
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: procedur skargowych (Wydział Postępowań Karnych) Departament Prawno - Traktatowy (DPT 22/2023)
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Al. J. Ch. Szucha 23
Ważne do
11 kwietnia
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
od 5910,00 zł
do 6790,00 zł brutto
Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przygotowuje projekty stanowiska Rządu w sprawach skierowanych do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka (w jednym z języków urzędowych instytucji, do której złożona jest skarga) oraz w innych sprawach bieżących.
Przygotowuje propozycje ugodowe Rządu RP w sprawach skierowanych do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.
Analizuje orzecznictwo międzynarodowych organów ochrony praw człowieka oraz akta sądowe i administracyjne w prowadzonych sprawach.
Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami państwa.
Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem ich zgodności z zasadami ochrony praw człowieka oraz inicjuje i prowadzi proces legislacyjny, w tym uczestniczy w pracach Parlamentu.
Przygotowuje i przedstawia do zatwierdzania przełożonemu projekty informacji związanych z problematyką ochrony praw człowieka na potrzeby osób fizycznych (skarżący) oraz innych podmiotów niepublicznych (np. media).
Uczestniczy w pracach komitetów eksperckich ds. prawnych i praw człowieka działających na forum RE, UE, ONZ oraz opracowuje dokumenty na potrzeby prac tychże organów.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku prawo
Doświadczenie zawodowe Powyżej 1 roku w obszarze związanym ze stosowaniem prawa.
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego języka obcego na poziomie B1.
Znajomość przepisów z zakresu administracji państwowej, służby zagranicznej oraz umów międzynarodowych, a zwłaszcza następujących aktów prawnych wraz z aktami wykonawczymi: Konstytucji RP; ustawy o służbie zagranicznej; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o dostępnie do informacji publicznej; ustawy o umowach międzynarodowych.
Znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej w tym ustaw: o Radzie Ministrów; o finansach publicznych oraz Prawa zamówień publicznych.
Znajomość podstawowych umów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, Statutu Rady Europy, Traktatu o UE oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE; Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów; podstawowych umów z obszaru międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z protokołami dodatkowymi oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowymi; przepisów prawa krajowego, w tym prawa materialnego oraz procesowego z obszaru prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i konstytucyjnego.
Znajomości struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia.
Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze związanym z przestrzeganiem praw człowieka.
Znajomość języka francuskiego na poziomie C1.
Przeszkolenie z zakresu ochrony praw człowieka lub ukończona aplikacja prawnicza lub tytuł naukowy z zakresu szczegółowych dziedzin prawa.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Telepraca
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Stołówka pracownicza
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Miejsce do odświeżenia się
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
Pokój dla rodzica z dzieckiem
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742).
Kwestionariusz aplikacyjny on-line znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cfc38cfee4074f8f9fbb24f34bb41f77 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia lub ukończonej aplikacji prawniczej lub nadania tytułu naukowego.
Aplikuj

do 11 kwietnia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117899"

na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DPT 22/2023
lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
+ 48 (22) 523 8751
lub mailowego na adres: rekrutacja@msz.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 11.04.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
  • Excellent collaboration, negotiation, and analytical skills
  • Goal-oriented, independent, resilient to stress
  • Polish citizenship, full public rights, no criminal record, working knowledge of Polish and international law and structures of public administration

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
    No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again