Match working

referent

75% Flex
Full Remote
Request priority access

referent

75% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland, Slovakia

Offer summary

Qualifications: High School Diploma, Knowledge of tax law and legal procedures, Polish citizenship.

Key responsabilities:

  • Manage proceedings related to civil matters like bankruptcies and restriction orders
  • Execute tasks within securing and executing funds dealings
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: wierzycielskich w Dziale Spraw Wierzycielskich w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
II US Gdańsk ul. Kołobrzeska 43 80-391 Gdańsk
Ważne do
28 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
4972,32 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Inicjuje i bierze udział w postępowaniu: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich; upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa; orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia; przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych; nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności; wstrzymania wykonania decyzji; odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe
Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych
Sporządza wnioski o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Dokonuje wpisy zastawu skarbowego oraz prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych
Składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Poszukuje majątku zobowiązanych
Koordynuje oceny i analizuje ryzyko dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
Prowadzi ewidencje wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych
Orzeka w zakresie kar porządkowych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
Łatwość komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Inne przewidziane m.in. w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub współpracy z tymi organami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.) - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 28 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117759"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk
p. 104

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
058 300 97 46
Dokumenty należy złożyć do: 28.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
  • Effective communication skills
  • Clean criminal record

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
    No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again