Match working

starszy inspektor

75% Flex
Full Remote

starszy inspektor

75% Flex
Remote: Full Remote

Offer summary

Qualifications: Higher degree in administrative or legal field, At least 6 months of experience in administration, Knowledge of civil service law, administrative procedure code, and state archive regulations, Proficiency in utilizing information & professional development, reliability, organizational skills, goal orientation, cooperative, communication.

Key responsabilities:

 • Issuing passports and verifying biometric data accurately
 • Inputting, processing, and maintaining passport documentation professionally
 • Collecting passport fees, verifying payment rights, and processing refunds efficiently
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Dostępne także dla
cudzoziemców
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
3/4
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Giżycko, Urząd Miasta Al. 1 Maja 14, pok. 4B
Ważne do
30 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 3000,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Generuje wnioski o wydanie dokumentu paszportowego w postaci elektronicznej lub na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej. Sprawdza i porównuje dane zawarte w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w Rejestrze PESEL, w Rejestrze Dowodów Osobistych z przedkładaną dokumentacją, w celu sporządzenia prawidłowego dokumentu paszportowego. W przypadku rozbieżności w danych osobowych podejmuje czynności wyjaśniające. Pobiera odciski linii papilarnych oraz pobiera podpis za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu od wnioskodawcy. Wprowadza dane do Rejestru Danych Kontaktowych.
Wydaje wystawione paszporty, potwierdza tożsamość, umożliwia sprawdzenie wnioskodawcy danych osobowych i danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie graficznej i elektronicznej w celu weryfikacji poprawności zapisu.
Wystawia paszporty tymczasowe. Weryfikuje dane osobowe zarejestrowanych wniosków w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz kieruje ich je CPD MSWiA. Sprawdza paszporty po produkcji i wykonuje funkcję przyjęcia dokumentów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz dystrybuuje do właściwych delegatur i terenowych punktów w województwie w celu wydania paszportu wyłącznie osobom uprawnionym w ustawowym terminie.
Udziela informacje paszportowe w celu prawidłowego złożenia wniosku przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy.
Przyjmuje opłaty paszportowe za pomocą karty płatniczej w celu umożliwienia obywatelowi złożenie wniosku i uiszczenia opłaty paszportowej bezpośrednio na stanowisku pracy. Weryfikuje dokumenty potwierdzające prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty. Przygotowuje dyspozycje przekazania środków w celu umożliwienia zwrotu nadpłaconej kwoty.
Nadaje numer pesel w celu rejestracji wniosku obywatela w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.
Przyjmuje zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego i stwierdza własnoręcznie podpis w celu złożenia w jego imieniu wniosku o wydania dokumentu paszportowego.
Przetwarza w Rejestrze Dokumentów Paszportowych informacje o statusach dokumentów paszportowych w celu utrzymania aktualnych danych w centralnym zbiorze.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
znajomość ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022r. poz. 350 z późn. zm.)
znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2050)
znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022r. poz. 1499)
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe administracyjne lub prawnicze
co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w administracji
przeszkolenie informatyczne
Co oferujemy

 • „trzynaste wynagrodzenie”
 • ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.30
 • pakiet szkoleń
 • możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe)
 • stabilność zatrudnienia
 • miłą atmosferę pracy
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów/oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
Aplikuj

do 30 marca 2023

na adres:
 • W wersji papierowej
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia oraz miejsce pracy)" na liście motywacyjnym

Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Attention to detail, dedication, time management, impeccable work ethics
 • Fluency in Polish is a requirement, other languages are a plus
 • Maintaining accurate record keeping and confidential information protection for high sensitivity documents

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again