Match working

starszy inspektor

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

starszy inspektor

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: do spraw administracyjnych w OUG w Katowicach
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Dostępne także dla
cudzoziemców
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
OUG w Katowicach ul. Obroki 87 40-833 Katowice
Ważne do
26 kwietnia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
przyjmuje korespondencję wpływającą do Urzędu za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefaksu i bezpośrednio do sekretariatu i kancelarii, rejestruje pisma i sprawy w komputerowym systemie obiegu dokumentów, przekazuje referentom spraw zadekretowane dokumenty, przyjmuje dokumentację od referentów spraw, kompletuje, przedkłada do podpisu, w celu zabezpieczenia właściwego obiegu dokumentów,
sporządza miesięczną oraz roczną ewidencję czasu pracy pracowników, dokonuje rozliczenia czasu pracy, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie,
przygotowuje zbiorcze zestawienie propozycji szkoleń pracowników Urzędu, sprawdza na bieżąco stan realizacji planu szkoleń, organizuje szkolenia wewnętrzne oraz sporządza dokumentację szkoleniową, w celu zapewnienia rozwoju zawodowego,
przygotowuje projekty pism i innych dokumentów dotyczących nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu, czuwa nad terminowością kierowania na badania profilaktyczne, prowadzi ewidencję dodatkowego zatrudnienia oraz zgód na podjęcie zajęć zarobkowych, w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora Urzędu,
przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej oraz zapewnia terminowość przeprowadzenia ocen pracowników oraz sporządzania IPRZ, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów,
sporządza dokumentację związaną z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowuje projekty opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności, w celu realizacji zadań pracodawcy w tym zakresie,
prowadzi, przechowuje i przygotowuje do archiwum zakładowego dokumentację sporządzoną na stanowisku pracy, w celu zapewnienia właściwego obiegu i archiwizacji tej dokumentacji.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Staż pracy co najmniej 3 lata (powyżej 3 lat) doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne, zakresy obowiązków i inne, z których wynikają jednoznacznie okresy wykonywania powyższych czynności)
znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dotyczących: funkcjonowania administracji publicznej w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym czasu pracy,
ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych i ochronie danych osobowych oraz czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej,
umiejętność obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,
skuteczna komunikacja,
asertywność,
samodzielność i inicjatywa,
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: średnie o kierunku administracyjnym
Staż pracy w administracji lub przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii
kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia archiwum
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie wykształcenia
Kopię dokumentów potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia archiwum
Aplikuj

do 26 kwietnia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117605"

na adres:
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
ul. Obroki 87
40-833 Katowice
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy - KAT/DA/SI/C”, należy wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 788-98-51
lub mailowego na adres: ougkatowice@wug.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 26.04.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs