Match working

specjalista

72% Flex
Full Remote

specjalista

72% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland

Offer summary

Qualifications: University degree, 1-year professional experience in EU funds implementation, or transport projects, or international cooperation, or law, or finances, Specialized knowledge in implementing EU funding and public finances, B2 level English proficiency.

Key responsabilities:

 • Implementing tasks related to operational programs in the transport sector funded by cohesion policy and Recovery Fund
 • Coordination of preparing and updating program documents considering State transport policies
 • Monitoring the implementation of the National Reconstruction Plan regarding reforms and investments
 • Working with beneficiaries of cohesion policy programs participating in transport policy activities
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Specjalista
w Wydziale do spraw Funduszy Europejskich, Departament Strategii Transportu
#administracja publiczna #członkostwo w UE #transport #transport drogowy #transport kolejowy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
Chałubińskiego 4/6
Ważne do
1 kwietnia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Realizuje zadania związane z programami operacyjnymi współfinansowanymi z polityk spójności oraz Funduszem Odbudowy w sektorze transportu (KPO), w szczególności poprzez koordynację przygotowywania i aktualizacji dokumentów programowych i wykonawczych w zakresie programów operacyjnych polityki spójności oraz KPO z uwzględnieniem dokumentów polityki transportowej Państwa, przepisów i wytycznych unijnych.
Wykonuje zadania związane z opracowywaniem dokumentów dotyczących systemu wdrażania programów polityki spójności KPO , w tym w zakresie: opiniowania projektów ustaw wdrożeniowych oraz rozporządzeń regulujących wdrażanie KPO i programów operacyjnych polityki spójności; opiniowania wzorów dokumentów wykonawczych, instrukcji, wytycznych i zaleceń, przygotowania i aktualizacji porozumień międzyinstytucjonalnych; opiniowania kryteriów wyboru projektów; opiniowania wzorów umów, sprawozdań, protokołów oraz innych dokumentów oraz prowadzi współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i innymi jednostkami organizacyjnymi.
Koordynuje monitorowanie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy w zakresie reform, w szczególności poprzez monitorowanie postępów w przygotowaniu odpowiednich ustaw i programów; monitorowanie postępów w przygotowaniu rozporządzeń oraz innych dokumentów; monitorowanie wdrażania przyjętych dokumentów ustawodawczych; współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie przygotowania dokumentów potwierdzających osiągnięcie kamieni milowych i celów, stanowiących wkład do wniosków o płatność do Komisji Europejskiej (KE) w kontekście realizacji reform i kamieni milowych określonych w dokumentach KPO i ustalonych z KE
Koordynuje monitorowanie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy w zakresie inwestycji.
Prowadzi współpracę z beneficjentami programów polityki spójności i KPO zaangażowanymi w realizację polityki transportowej, będącymi podmiotami wykonującymi zadania w ramach działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra w procesie realizacji projektów oraz rozliczania środków pochodzących z budżetu UE.
Analizuje i weryfikuje dokumenty finansowe, zarówno w zakresie planowania jak i wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu UE, w zakresie programów polityki spójności KPO.
Przygotowuje dokumenty sprawozdawcze w zakresie postępów w opracowywaniu dokumentów programowych i wykonawczych KPO oraz gromadzi dane pozwalające na ocenę stopnia zawansowania realizacji założonych w KPO celów szczegółowych, uwzględniające osiągnięte cele i kamienie milowe w zakresie planowanych do realizacji reform i inwestycji
Uczestniczy w pracach komitetów monitorujących Programy operacyjne oraz KPO oraz zespołów roboczych. Analizuje i opracowuje informacje/stanowiska do materiałów dotyczących wdrażania i realizacji KPO
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok związany z wdrażaniem funduszy UE lub projektów transportowych lub ze współpracą międzynarodową lub w zakresie prawa lub finansów
Wiedza specjalistyczna z zakresu wdrażania środków pomocowych UE, jak również finansów publicznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
Skuteczna komunikacja
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
ciekawą pracę, gdzie docenia się odpowiedzialność i samodzielność
udział w kluczowych dla kraju wydarzeniach w organizacji z tradycjami
stabilną pracę w elastycznych godzinach (rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00) w bardzo przyjaznej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, pociągami, kolejką WKD,SKM)
dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat,
bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów podyplomowych
atrakcyjny pakiet socjalny w formie systemu kafeteryjnego oferujący nie tylko dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ale też ciekawe rabaty na bilety do kina i innerozrywki
refundację okularów korekcyjnych
możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiemudogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa
owocowe wtorki
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 1 kwietnia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117581"

na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DST-50/23", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 630 18 24 lub 22 630 17 19
lub mailowego na adres: rekrutacja@mi.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 01.04.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Strong organizational skills and goal-oriented approach
 • Effective communication
 • Punctuality
 • Responsible and independent work ethic while appreciating job responsibilities

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again