Match working

inspektor wojewódzki

75% Flex
Full Remote

inspektor wojewódzki

75% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland, Aruba

Offer summary

Qualifications: Higher education in Geodesy, Minimum 3 years of professional experience in geodesy and cartography, Professional qualifications in geodesy and cartography.

Key responsabilities:

 • Handling administrative proceedings related to geodesy and cartography
 • Preparing responses to complaints filed with the Administrative Court
 • Supervising tasks related to the state geodesy and cartography resources
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Inspektor Wojewódzki
Do spraw: orzecznictwa i nadzoru w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
Ważne do
30 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach sporu co do zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac,
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wykorzystania materiałów zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniania ich wbrew postanowieniom licencji,
prowadzenie postepowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
prowadzenie postępowań wyjaśniających na skutek pism, wniosków i skarg dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przypadku skargi złożonej na rozstrzygniecie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
opracowywanie projektów stanowisk i wyjaśnień dla starostów zakresie przepisów dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
nadzorowanie zadań starostów dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe geodezyjne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze geodezji i kartografii,
szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2. rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
znajomość ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość Kodeksu Cywilnego,
znajomość aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML,SWING,SWDE),
komunikatywność,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność komunikacji pisemnej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie,
kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 30 marca 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Organizacji i Rozwoju
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej GK/ONG/01/03/2023”.

Dokumenty należy złożyć do: 30.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Ability to communicate effectively
 • Analytical thinking
 • Written communication skills

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
  No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again