Match working

starszy inspektor

77% Flex
Full Remote

 • Remote from:Poland

starszy inspektor

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland

Offer summary

Qualifications: Minimum high school education., Over 4 years of work experience in administration or over 1 year in HR area..

Key responsabilities:

 • Recruit and support new employees to ensure smooth integration.
 • Coordinate job descriptions and job evaluation within the organization.
 • Implement solutions regarding ethics and civil service rules enforcement.
 • Conduct employee satisfaction surveys to improve working conditions.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
w Pierwszym Dziale Personalnym
#administracja publiczna #skarbowość #zasoby ludzkie (sprawy kadrowe)
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2 B 01-513 Warszawa
Ważne do
25 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
nie mniej niż 4972,32 zł brutto
#administracja publiczna #skarbowość
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Rekrutuje oraz wspomaga adaptację pracowników/ funkcjonariuszy w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy/służby i jak najszybszego włączenia nowoprzyjętych pracowników/ funkcjonariuszy do organizacji.
Koordynuje opisy stanowisk i wartościowanie stanowisk pracy, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Izbę Administracji Skarbowej.
Wdraża rozwiązania w zakresie etyki, w celu przestrzegania zasad służby cywilnej i Służby Celno-Skarbowej.
Prowadzi badania satysfakcji pracowników i funkcjonariuszy, w celu poprawy zadowolenia z warunków pracy oraz zwiększenia poziomu motywacji i zaangażowania do wykonywania dalszych obowiązków.
Prowadzi wywiady z odchodzącymi pracownikami i funkcjonariuszami w celu określenia poziomu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, oceny relacji interpersonalnych, systemu motywacyjnego i możliwości rozwoju zawodowego.
Prowadzi sprawy związane ze służbą przygotowawczą, celem przygotowania pracowników do pracy w służbie cywilnej
Planuje i realizuje działania w zakresie komunikacji wewnętrznej, w celu osiągnięcia pełniejszej identyfikacji pracowników z urzędem oraz wzrostu efektywności działań całej załogi.
Współpracuje z organizacjami związkowymi w zakresie właściwości komórki, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w komórce ds. kadr, HR, rekrutacji, szkoleń.
Znajomność Ustawy o Służbie Cywilnej
Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI,VII oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy)
Znajomość kodeksu pracy
Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
Komunikatywność
Znajomość obsługi komputera
Odpowiedzialność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa pracy / ZZL lub innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w ww. zakresie
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Bufet
System kafeteryjny, w tym dofinasowanie do karty MultiSport
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 25 marca 2023

na adres:
Izba Administracji Skarbowej
ul. A. Felińskiego 2 B
01-513 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: IAS -Warszawa, ogłoszenie nr 117808
Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl
w tytule e-maila należy wpisać: IAS Warszawa, nr ogłoszenia 117808
lub elektronicznie przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 56 18 010
Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Soft Skills
 • Attention to detail, curiosity, and thoroughness.
 • Strong communication skills.
 • Computer literacy, responsibility, Polish citizenship.
 • Clear criminal record, knowledge of Civil Service and Tax Administration Laws.

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

 • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
 • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
 • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
 • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.

  No obligations. Cancel anytime.