Match working

inspektor wojewódzki

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland, Slovakia

inspektor wojewódzki

77% Flex
Remote:Full Remote
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Inspektor Wojewódzki
Do spraw: organizacji szkolenia specjalizacyjnego w Wydziale Zdrowia - w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego
#administracja publiczna #zdrowie
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Dostępne także dla
cudzoziemców
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Gdańsk
Ul. Okopowa 21/27
Ważne do
25 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
około 4500,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi sprawy związane z kształceniem podyplomowym pracowników ochrony zdrowia (prowadzi rejestry ewidencyjne w formie papierowej i elektronicznej oraz dokumentację specjalizacyjną i monitoruje na bieżąco przebieg specjalizacji) oraz obsluguje klientów w ww. zakresie;
przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków o rozpoczęcie specjalizacji pod względem formalnym i merytorycznym oraz obsługuje elektroniczny system przyjmowania wniosków na specjalizację (SMK);
przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym dokumenty składane przez pracowników ochrony zdrowia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
prowadzi sprawy dotyczące potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego w tym m.in. archiwizuje, wydaje oryginały dyplomów złożonych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, przygotowuje kopie dokumentów;
prowadzi sprawy związane z wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w tym m.in. sporządza umowy, weryfikuje dane, opisuje faktury/noty księgowe;
bierze udział w organizacji oraz uczestniczy w pracach komisji przeprowadzającej Lekarski Egzamin Końcowy.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o działalności leczniczej, o medycynie laboratoryjnej, o prawie farmaceutycznym, o zawodzie fizjoterapeuty, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ochrony zdrowia
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka"
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
Aplikuj

do 25 marca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117777"

na adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 20/23.

Dokumenty można składać elektronicznie wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(58) 30 77 530, (58) 30 77 141,
Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Slovakia
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs