Match working

Senior Partnerships and Practice Lead - Wales

77% Flex
Full Remote
Mid-level (2-5 years)
39 - 46 K yearly

 • Remote from:United Kingdom

Senior Partnerships and Practice Lead - Wales

77% Flex
Remote:Full Remote
Salary:39 - 46K yearly
Experience:Mid-level (2-5 years)
Work from:United Kingdom
Save the Children logo
Match working
Save the Children
Non-profit Organization - CharityXLarge

http://www.savethechildren.net

10001 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions

Do you want to play a key role in an organisation which stands up for children?

Join us as our Senior Partnerships and Practice Lead and help us to change outcomes for children experiencing the injustice of poverty in Wales.


This role is a 12 month Fixed Term Contract.


About us


At Save the Children we believe every child has the right to ensure that their basic needs are met, and to receive love, encouragement and help which enables them to reach their full potential. But poverty – families not having enough money to live on – prevents this from being a reality for more than 1 in 3 children in Wales every year.

Not having enough money brings stress and anxiety for parents and children. Poverty can mean not getting to enjoy the same carefree, fun, joyous childhoods as others, and can create barriers for children to reach their full potential.

We need a vision for a society where every child grows up in a family with enough money to live with dignity; has the opportunity to play and to learn; and has a chance to shape our communities, policies and services.

No one organisation can tackle a problem of this scale alone. That's why we work with many others – children, young people, parents, partners, community leaders, schools and local organisations working with families – to fight for families to have the money they need and reduce the harm that poverty and inequality causes to children.


About the role


As a Senior Partnerships and Practice Lead Cymru, you will lead a small team of Partnership Leads who hold relationships with partners in 5 local authorities in Wales. Our collaborative partnerships allow us to understand more about the impact of poverty on children, and what is important for them and their families. We work with partners, children and their families to create innovate solutions to the barriers poverty creates and make positive change for children. What we learn locally we use to influence change for children across Wales, whether this be change in behaviours, systems, or policy change.

This role is based in Wales and so candidates must be based in (or within a reasonable distance to) Wales to be considered for this role.

Save the Children, in carrying out its work in Wales, treats the Welsh and English languages equally. We respect every child's right to learn and use the language and customs of their families, and in Wales we need bilingual staff and volunteers to be able to achieve our goals. We will make every effort to support our staff to learn Welsh as part of their role and welcome a commitment to this purpose.


About you


To be successful you will be positive, resilient, and committed to improving the lives of young children and families. You will have:

 • good interpersonal, communication and presentation skills
 • A collaborative working style and be a strong team player
 • The ability to manage multiple activities at once and to resolve conflicting priorities,
 • a high degree of flexibility and adaptability to respond to changing needs
 • high-level analysis skills to make decisions in response to changing needs based on data, information and professional judgement.

If it would help, you can chat to the hiring manager before applying for this role – as a large organisation with a competitive interview process, we know it can be daunting. We are here to help you through the process and support you to do your best.


What we offer you:

Working for a charity provides one of the best benefits there is – a sense of purpose and reward for helping others. However, we understand the importance of giving back to our employees to ensure a happy and healthy working environment and work/life balance.

 • We focus on flexibility, inclusion, collaboration, health and wellbeing both in and outside of work.
 • We provide a wide range of benefits which will reward your hard work, motivate you, and inspire you to work to improve the lives of children every day. You can read more about our benefits here.

Closing date: 16th April 2023


Ydych chi eisiau chwarae rôl allweddol mewn sefydliad sydd yn sefyll dros blant?

Ymunwch â ni fel ein Uwch Harweinydd Partneriaethau ac Ymarfer a'n helpu ni i newid canlyniadau i blant sydd yn profi anghyfiawnder tlodi yng Nghymru.

Mae'r rôl hon ar gyfer Contract Tymor Sefydlog o 12 mis.


Amdanom ni


Yn Achub y Plant rydym yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i sicrhau bod eu hanghenion sylfaenol yn cael eu bodloni, ac i dderbyn cariad, anogaeth a chymorth sy'n eu galluogi i gyrraedd eu potensial llawn. Ond mae tlodi – teuluoedd sydd heb ddigon o arian i fyw arno – yn atal hyn rhag bod yn realaeth i fwy nag 1 mewn 3 o blant yng Nghymru bob blwyddyn.

Mae peidio cael digon o arian yn dod â straen a gorbryder i rieni a phlant. Gall tlodi olygu peidio gallu mwynhau'r un plentyndod diofal, hwyliog, hapus ag eraill, a gall greu rhwystrau i blant o ran cyrraedd eu potensial llawn.

Mae angen gweledigaeth arnom am gymdeithas lle mae pob plentyn yn tyfu i fyny mewn teulu â digon o arian i fyw gydag urddas; yn cael cyfle i chwarae a dysgu; ac yn cael cyfle i lunio ein cymunedau, ein polisïau a'n gwasanaethau.

Ni all un sefydliad fynd i'r afael â phroblem ar y raddfa hon ar ei ben ei hun. Dyma pam yr ydym yn gweithio gyda llawer o bobl eraill – plant, pobl ifanc, rhieni, partneriaid, arweinwyr cymunedol, ysgolion a sefydliadau lleol sydd yn gweithio gyda theuluoedd – i frwydro er mwyn i deuluoedd gael yr arian sydd ei angen arnynt i lehihau'r niwed y mae tlodi ac anghydraddoldeb yn ei achosi i blant.


Ynglŷn â'r rôl


Fel Uwch Arweinydd Partneriaethau ac Ymarfer Cymru, byddwch yn arwain tîm bach o Arweinwyr Partneriaeth sydd yn cynnal perthynas gyda phartneriaid mewn 5 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ein partneriaethau cydweithredol yn ein galluogi ni i ddeall mwy am effaith tlodi ar blant, a beth sy'n bwysig iddyn nhw a'u teuluoedd. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid, plant a'u teuluoedd i greu atebion arloesol i'r rhwystrau y mae tlodi'n ei greu ac yn creu newid cadarnhaol i blant. Rydym yn defnyddio'r hyn yr ydym yn ei ddysgu'n lleol i ddylanwadu ar newid i blant ar draws Cymru, p'un ai'n newid mewn ymddygiad, systemau, neu newid polisi.

Mae'r rôl hon wedi ei lleoli yng Nghymru ac felly mae'n rhaid i ymgeiswyr fod wedi eu lleoli yn (neu o fewn pellter rhesymol i) Gymru i gael eu hystyried ar gyfer y rôl hon.

Mae Achub y Plant, wrth gynnal ei waith yng Nghymru, yn trin yr iaith Gymraeg a Saesneg yn gyfartal. Rydym yn parchu hawl pob plentyn i ddysgu a defnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, ac yng Nghymru mae angen staff a gwirfoddolwyr dwyieithog arnom er mwyn gallu cyflawni ein nodau. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gefnogi ein staff i ddysgu Cymraeg fel rhan o'u rôl a chroesawu ymrwymiad i'r diben hwn.


Amdanoch chi


Er mwyn bod yn llwyddiannus byddwch yn gadarnhaol, yn gadarn, ac wedi ymrwymo i wella bywydau plant ifanc a theuluoedd. Bydd gennych:

 • Sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a chyflwyno da
 • Arddull waith gydweithredol ac yn aelod cadarn o dîm
 • Y gallu i reoli gweithgareddau lluosog ar unwaith ac i ddatrys blaenoriaethau sy'n gwrthdaro,
 • Hyblygrwydd ac addasrwydd uchel er mwyn ymateb i anghenion newidiol
 • Sgiliau dadansoddi lefel uchel i wneud penderfyniadau mewn ymateb i anghenion newidiol yn seiliedig ar ddata, gwybodaeth a safbwynt proffesiynol.

Os byddai'n helpu, gallech sgwrsio â'r rheolwr penodi cyn gwneud cais am y rôl hon – am ei fod yn sefydliad mawr â phroses gyfweld gystadleuol, gwyddom y gall fod yn frawychus. Rydym yma i'ch helpu trwy'r broses a'ch cynorthwyo i wneud eich gorau.


Yr hyn yr ydym yn ei gynnig i chi:

Mae gweithio i elusen yn rhoi un o'r buddion gorau sydd – teimlad o bwrpas a chael eich gwobrwyo am helpu eraill. Fodd bynnag, rydym yn deall pwysigrwydd rhoi yn ôl i'n cyflogeion er mwyn sicrhau amgylchedd gwaith hapus ac iach a chydbwyssedd rhwng bywyd a gwaith.

 • Rydym yn canolbwyntio ar hyblygrwydd, cynhwysiant, cydweithredu, iechyd a lles yn y gwaith a thu allan iddo.
 • Rydym yn darparu amrywiaeth eang o fuddion fydd yn gwobrwyo eich gwaith caled, yn eich ysgogi a'ch ysbrydoli i weithio i wella bywydau plant bob dydd. Gallwch ddarllen mwy am ein buddion yma.

Dyddiad cau: 16 Ebrill 2023

Please note:

To avoid disappointment, you are advised to submit your application as soon as possible as we reserve the right to close the vacancy early if a high volume of applications are received. This is to ensure that we can manage application levels whilst maintaining a positive candidate experience. Unfortunately once a vacancy has closed, we are unable to consider further applications.


Ways of Working:

Remote First – The majority of our roles can be performed remotely, however you may work from the office as often as you wish. Whilst you will be predominantly working from home, we may at times require you to come to your contracted office (up to 2-4 days per month or 6-8 days per quarter). Note: This will be agreed with your Line Manager and team. This is intended to be time spent on collaborating with colleagues and relationship building.


On-site – There are certain roles that cannot be performed remotely and so your role will be based in an office location and you may occasionally be able to work from home.


Flexible Working - We are happy to discuss flexible working options at interview.


Commitment to Diversity & Inclusion:

Save the Children UK believes in a world that is fair, inclusive and equitable where all children have the opportunity to change their world. We apply this to our workforce and we are committed to developing and supporting a diverse, equitable, and inclusive organisation where all employees have a sense of belonging and feel that they can be "Free to Be Me". We are not looking for just one type of person - we want to recruit people who can add fresh perspectives, innovative ideas or challenge that disrupts the risk of group think.


We are especially interested in people whose childhood experiences - of life on a low income, of migration, of being in a racialised community, of the care system, of being LGBT+ or in an LGBT+ family or living with (or with someone with) a disability - help us to see things we might otherwise miss. Whatever your story is we want to hear it because we know that different voices, ideas, perspectives and knowledge, working together will enable us to better the lives of children around the world. This is the reason why we are all here.

To see our full statement please visit this link: https://jobs.savethechildren.org.uk/our-policies/diversity/


Salary Structure:

Save the Children is committed to paying staff in a fair and equitable way and will benchmark all salary offers in line with the pay of existing staff. To see our full offer please visit this link: https://jobs.savethechildren.org.uk/what-we-offer/


Interview Expenses:

Candidates should note that unfortunately it is not our policy to reimburse expenses accrued when attending interviews at Save the Children UK unless you are requested to attend an interview in an alternative location to where the role is based.


Pre-employment Checks:

Any Employment with Save the Children UK will be subject to the following checks prior to your start date:

 • a satisfactory police record check to include a Disclosure and Barring Service (DBS) check and/or an International Criminal Record Check (If applicable)
 • receipt of satisfactory references
 • proof of eligibility to work in the national location for this role

If you have any questions, we have an FAQ section. For anything else you can email us on: careers@savethechildren.org.uk


 • Division:
  Policy, Advocacy & Campaigns
 • Location (Role):
  Cardiff (Wales)/Home-based
 • Contract Type:
  Fixed Term Contract / Internal Secondment
 • Full / Part Time:
  Full-time
 • Contract Duration:
  12 months
 • Closing Date:
  16 April 2023
 • Salary Range :
  £39,100 - £46,000
 • Hours Per Week:
  35

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
United Kingdom
Match working
Experience
Level of experience :
Mid-level (2-5 years)
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs