Match working

starszy specjalista

77% Flex
Full Remote

  • Remote from:Poland

starszy specjalista

77% Flex
Remote:Full Remote
Work from:Poland
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Specjalista
Do spraw: finansowania jednostek doradztwa rolniczego i budżetowych w Wydziale Finansowania Jednostek Budżetowych i Doradztwa Rolniczego w Departamencie Budżetu
#administracja publiczna #rolnictwo #rozwój wsi #rybołówstwo #rynki rolne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Wspólna 30
Ważne do
31 marca
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
6352,31 zł brutto
Naszą misją jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości usług publicznych.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją wydatków budżetowych, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz udzielaniem dotacji celowej dla jednostek doradztwa rolniczego m.in. opiniuje projekty umów, przygotowuje dyspozycje płatności, sprawdza i zatwierdza pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia przekazywanych dotacji;
prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem i realizacją planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego, w tym w zakresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz uczestniczy w opracowaniu PS WPR i KPO, w szczególności w zakresie projektów zarządzania i finansowania tych Planów;
prowadzi sprawy związane z planowaniem dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej m.in. analizuje wnioski w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych oraz informuje jednostki o dokonanych zmianach;
prowadzi sprawy związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej m.in. analizuje zapotrzebowania na środki budżetowe, monitoruje wydatki, przygotowuje dyspozycje płatności;
sprawdza sprawozdania budżetowe oraz finansowe jednostek budżetowych i doradztwa rolniczego, monitoruje dane niezbędne do prawidłowego sprawdzenia ww. sprawozdań oraz przygotowuje materiały na potrzeby statystyki publicznej;
prowadzi sprawy związane z udzielaniem dotacji celowej dla starostw powiatowych na zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół rolniczych, przekazuje środki zgodnie z podpisanymi umowami, sprawdza i zatwierdza pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia przekazanych dotacji, przygotowuje rozliczenia udzielonych dotacji przez MRiRW;
prowadzi sprawy związane z opiniowaniem projektów aktów normatywnych, w tym dotyczących współfinansowania projektów z udziałem środków UE oraz innych dokumentów.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
2 lata stażu pracy w administracji publicznej
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
Komunikatywność
Umiejętność analitycznego myślenia
Umiejętność pracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Rok stażu pracy w obszarze finansów publicznych
Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych, rachunkowości oraz sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych
Znajomość przepisów Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie Pomocy Technicznej
Co oferujemy

Wynagrodzenie i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat pracy (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, "trzynaste" wynagrodzenie, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, możliwość korzystania z niskooprocentowanej pożyczki, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i innych formach rozwoju oraz możliwość refundacji kosztów języka obcego, studiów podyplomowych, Program Wsparcia Pracowników obejmujący wsparcie psychologiczne i menedżerskie, adaptacja pracownika przygotowująca do codziennej pracy

Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: dobra lokalizacja, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”), możliwość telepracy, możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy, stołówka pracownicza, miła atmosfera w pracy, dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, możliwość przyjścia do pracy z czworonogiem

Sport, rekreacja i zdrowie: platforma MyBenefit, dopłaty do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe, raz w roku dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, karty sportowe, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych, możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, stojaki na rowery na terenie urzędu (możliwość korzystania z szafek ubraniowych i natrysków w szatniach dla rowerzystów), Strefa Kreacji - komfortowe pomieszczenie do odpoczynku i kreatywnych spotkań i siłownia dla pracowników

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w administracji publicznej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego
Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie rocznego stażu pracy w obszarze finansów publicznych
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z finansów publicznych, rachunkowości oraz sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych
Aplikuj

do 31 marca 2023

na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy – starszy specjalista w DBD”
lub osobiście składając w Biurze Przepustek MRiRW. Dokumenty można składać w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 623-20-62
Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
To apply to this offer, be sure you can work from :
Poland
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Find other similar jobs