Match working

starszy specjalista

75% Flex
Full Remote
Request priority access

starszy specjalista

75% Flex
Remote: Full Remote
Work from: Poland, Aruba

Offer summary

Qualifications: .

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów logo
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000 Employees

Job description

Logo JobgetherYour missions
Dołącz do nas jako:
Starszy Specjalista
Do spraw: świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
Ważne do
27 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach z zakresu koordynacji systemów świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
sporządzanie projektów odpowiedzi na zapytania zainteresowanych instytucji innych państw członkowskich,
wprowadzanie danych do systemu dedykowanego dla świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów z realizacji zadań dotyczących prowadzonych postępowań.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
znajomość rozporządzeń, decyzji i orzeczeń instytucji unijnych w zakresie koordynacji systemów świadczeń rodzinnych
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność komunikacji pisemnej
umiejętność organizacji pracy
umiejętność współpracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 27 marca 2023

na adres:
Miejsce składania dokumentów
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Organizacji i Rozwoju
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ZP/KŚ/01/03/2023”.

Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
See more

Required profile

Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.

Go Premium: Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

  • Largest Inventory: Dive into the world's largest remote job inventory. More than half of these opportunities can't be found on standard platforms.
  • Personalized Matches: Our AI-driven algorithms ensure you find job listings perfectly matched to your skills and preferences.
  • Application fast-lane: Discover positions where you rank in the TOP 5% of applicants, and get personally introduced to recruiters with Jobgether.
  • Try out our Premium Benefits with a 7-Day FREE TRIAL.
    No obligations. Cancel anytime.

Find other similar jobs

🚀 Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

🚀

Go Premium
Access the World's Largest Selection of Remote Jobs!

Start Your Free TrialDon’t ask again