Match working
księgowy
72%Flex
Remote First
Full time

księgowy

72%Flex

Remote:

Remote First

Contract:

Full time

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Księgowy
w Zespole ds. administracyjno-finansowych
#weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Ostrów Wielkopolski
ul. Grabowska 34
Ważne do
27 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
przeprowadza kontrolę bieżącą w zakresie analizy dochodów i wydatków oraz prowadzi księgowość analityczną kont
sporządza miesięczne zestawienia rachunków, zestawienia z badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadectw zdrowia a także miesięczne zestawienia z nadzoru w zakładach Urzędowych Lekarzy Weterynarii
sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym faktury oraz faktury dotyczące zobowiązań jednostki
uzgadnia konta – przygotowuje jednostkę do przeprowadzania półrocznej i rocznej inwentaryzacji kont księgowych
przeprowadza kontrolę nad zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki w zakresie przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, przygotowuje załączniki, sporządza informacje dodatkowe
ustala przypis dochodu i sporządza dokumenty księgowe, uzgadnia salda z dłużnikami (potwierdza salda)
prowadzi sprawy zamówień publicznych jednostki
obsługuje programy i systemy informatyczne m.in.: Płatnik, ePPK, Rewizor, ,,Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa - Trezor"
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie ekonomiczne
dobra znajomość obsługi pakietu Office
umiejętność obsługi komputera
znajomość ustawy o rachunkowości
znajomość ustawy o ubzpieczeniach społecznych
znajomość ustawy o Służbie Cywilnej
znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości budżetowej
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 27 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117460"

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Grabowska 34
63-400 Ostrów Wielkopolski

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
62 738 53 26
lub mailowego na adres: [email protected]
Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.