share-icon

specjalista

  • Poland

  • Full Remote

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Government Administration XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
w Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa
Ważne do
28 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 5500,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Realizuje zadania, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz ze współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
Koordynuje zadania dotyczące współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
Koordynuje działania Departamentu związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach i gremiach międzynarodowych, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
Nadzoruje i koordynuje prace zewnętrznych ekspertów biorących udział w pracach organizacji międzynarodowych w zakresie właściwości Departamentu
Bierze udział w pracach nad projektami dokumentów międzynarodowych, również poprzez uczestnictwo (reprezentowanie urzędu) na forach międzynarodowych.
Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Bierze udział w pracach międzynarodowych gremiów, w zakresie spraw zbieżnych z tematyką lekową w tym także w formule zagranicznych wyjazdów służbowych.
Monitoruje zmiany i analizuje prawo wspólnotowe oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego, pozostającego w obszarze działania Ministerstwa, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne,
znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych,
znajomość przepisów europejskich w zakresie polityki lekowej,
umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne, medyczne, ochrona zdrowia
doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych,
bardzo dobra znajomość Ms Office,
radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Telepraca
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Stołówka pracownicza
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Pokój dla rodzica z dzieckiem
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty
możliwość doskonalenia zawodowego
„trzynaste” wynagrodzenie
pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach)
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń
projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 28 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 116009"

na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat – poz. 1637”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
784 066 092
Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco
Match working
MS OfficeMS OfficeMS Office
CR