Match working
inspektor
63%Flex
Hybrid

inspektor

63%Flex

Remote:

Hybrid

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: wsparcia użytkownika w Wydziale Wsparcia Użytkownika z siedzibą w Szczecinie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej
#informatyzacja #IT #łączność
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 4.
Ważne do
18 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 2712,00 zł netto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
odbiera telefoniczne połączenia oraz zgłoszenia rejestrowane przez użytkowników w systemie Service Desk, w celu udzielenia wsparcia technicznego;
pomaga użytkownikom usług informatycznych w zakresie rozwiązywania incydentów, związanych z usługami świadczonymi przez Pion Łączności i Informatyki Straży Granicznej, zgodnie z procedurami zapisanymi w Bazie Wiedzy w celu minimalizacji czasu oczekiwania na przywrócenie usługi;
zdalnie obsługuje użytkowników w zakresie dostępnych procedur, w celu sprawnego rozwiązywania incydentów;
monitoruje status zgłoszeń, eskaluje, informuje użytkowników o postępach prac nad zgłoszeniem, w celu sprawnego przywrócenia usługi;
opracowuje procedury z powtarzających się incydentów na rzecz wydziału, w celu sprawniejszej obsługi w przyszłości przez pozostałych pracowników;
współpracuje z pracownikami realizującymi zadania w obszarze infrastruktury i systemów IT (II linia wsparcia), w celu utrzymania najwyższego poziomu dostępności systemów i aplikacji;
obsługuje użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych na stanowisku informacyjno - łączeniowym (AWIZO), w celu udzielenia informacji o numerach telefonów oraz dokonuje połączenia telefoniczne;
utrzymuje krytyczne systemy TI SG jako I (pierwsza) linia administratorów utrzymania.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w Service Desku, Help Desku, Call Center, itp. lub w bezpośrednich kontaktach z użytkownikami komputerów, informatyczne jak również w administracji systemów
pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
znajomość standardów zachowań, obowiązujących w telefonicznej obsłudze użytkownika
dobra znajomość sprzętu, oprogramowania biurowego i kluczowych systemów używanych w Straży Granicznej (np. systemu ZSE6)
komunikatywność
umiejętność pracy pod presją czasu
odporność na stres
znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
znajomość modelu procesów ITIL (szczególnie procesu Zarządzania incydentami i problemami).
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
kopia dokumentu/oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości modelu procesów ITIL (szczególnie procesu Zarządzania incydentami i problemami).
Aplikuj

do 18 lutego 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115311"

na adres:
Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem " oferta pracy - Inspektor WWU Biura Łączności i Informatyki KGSG oraz numer ogłoszenia".

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.