share-icon

referent

  • Poland

  • Full Remote

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Government Administration XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: obsługi bezpośredniej w Referacie Obsługi Bezpośredniej
#administracja publiczna #skarbowość
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
US w Gostyninie ul. Płocka 10 09-500 Gostynin
Ważne do
2 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
#administracja publiczna #skarbowość
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Zapewnia obsługę oraz wsparcie podatnika i płatnika w celu prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych w tym udzielanie informacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego.
Dokonuje czynności weryfikując deklaracje, wnioski i informacje składane przez podatników i płatników w celu sprawdzenia ich poprawności.
Wprowadza do systemów informatycznych i przetwarza dane szczegółowo zawarte z napływających do urzędu dokumentów w tym deklaracjach podatkowych oraz sporządza stosowne rejestry w celu zgromadzenia informacji o podatnikach.
Wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu dostarczenia posiadanych przez urząd informacji.
Prowadzi całokształt spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia prawidłowego wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
Potwierdza profile zaufane elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu weryfikacji tożsamości osoby zakładającej profil.
Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu odpowiedzi na ich zapytania.
Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości rozliczeń.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
znajomość ustawy ordynacja podatkowa
orientacja na klienta
odporność na sres
komunikatywność
znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 2 lutego 2023

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Urząd Skarbowy w Gostyninie nr ogłoszenia 114328

Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: [email protected]
w tytule e-maila należy wpisać: Urząd Skarbowy w Gostyninie nr ogłoszenia 114328

lub elektronicznie przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
24 23 58 977 lub 24 23 58 974
Dokumenty należy złożyć do: 02.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco