Match working
referendarz
72%Flex
Full Remote

referendarz

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referendarz
Do spraw: budżetu państwa w Wydziale do Spraw Koordynacji Budżetu, Spraw Wspólnych, Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Departament Finansowania Sfery Budżetowej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
Ważne do
22 lutego
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Bierze udział w koordynowaniu opracowywania projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa w departamencie oraz projektu z zakresu części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz części 89 - Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Bierze udział w opracowaniu opinii do projektów aktów prawnych i innych materiałów przekazywanych w ramach uzgodnień między departamentami, a także koordynuje prace związane ze sporządzaniem projektów opinii do projektów aktów prawnych, programów, strategii i innych dokumentów przekazanych przez dysponentów w ramach uzgodnień międzyresortowych, pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów
Uczestniczy w pracach z zakresu stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) obejmujących wykonanie SRW w roku poprzednim, monitoring roku bieżącego oraz prognozę na rok następny
Bierze udział w pracach dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz opracowywaniu projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających zmiany wnioskowane przez dysponentów części
Bierze udział w opracowywaniu, we współpracy z innymi wydziałami zbiorczych rocznych i okresowych analiz opisowych oraz zestawień analitycznych z zakresu koordynowanych przez departament części i finansowanych działów
Uczestniczy w pracach parlamentarnych i w uzgodnieniach międzyresortowych, dotyczących projektów aktów prawnych oraz projektu ustawy budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu państwa
Uczestniczy w opracowywaniu interpretacji i wyjaśnień obowiązujących przepisów, w zakresie prowadzonej przez wydział problematyki
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
Znajomość przepisów regulujących kwestie wyznań religijnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL na poziomie podstawowym
Umiejętność analizy informacji
Umiejętność skutecznej komunikacji
Umiejętność współpracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
Doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Znajomość techniki legislacyjnej
Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
Co oferujemy
Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki
medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość Dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 22 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Z dopiskiem: Oferta pracy – 2023/049/FS

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 694 43 87 lub 539 863 342

Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.