share-icon

specjalista

  • Poland

  • Full Remote

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Government Administration XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: finansowania projektów transportowych w ramach programów wieloletnich w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Programów Wieloletnich, Departament Instytucji Płatniczej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
Ważne do
3 marca
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Opiniuje i uzgadnia dokumenty programowe szczegółowych planów realizacji i planów finansowych w zakresie dotyczącym finansowania inwestycji transportowych (drogowych i kolejowych) ze środków europejskich
Opiniuje, pod kątem zgodności, z programem wieloletnim i szczegółowym planem jego realizacji wnioski o: uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich, przeniesienie wydatków na finansowanie programów z udziałem środków europejskich, wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień w wydatkach budżetu środków europejskich lub budżetu państwa ujętych w planie finansowym na dany rok dla projektów transportowych (kolejowych) realizowanych ze środków UE w ramach programu wieloletniego
Opiniuje wnioski o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciąganych na finansowanie projektów transportowych (drogowych i kolejowych) realizowanych z udziałem funduszy UE w ramach programów wieloletnich
Monitoruje postępy w finansowaniu projektów transportowych realizowanych ze środków europejskich w ramach programów wieloletnich, a także w zawieraniu umów o dofinansowanie i wykorzystaniu kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Uczestniczy w spotkaniach roboczych dotyczących problematyki projektów transportowych realizowanych ze środków europejskich w sektorze transportu
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub administracja lub transport
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków europejskich
Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym
Umiejętność analizowania informacji
Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
Umiejętność skutecznej komunikacji
Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
Przeszkolenie: wdrażanie programów współfinansowanych ze środków UE
Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem programów wieloletnich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem programów krajowych lub/i regionalnych finansowanych ze środków UE
Co oferujemy
Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV w języku polskim (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 3 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2023/051/IP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 694 43 87 lub 539 863 342
Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco