Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

specjalista

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: obsługi projektów w Wydziale Dostępności i Integracji Społecznej w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa
Ważne do
28 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
około 5366,60 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Ocenia i dokonuje wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER w tym dokonuje formalnej i/ lub merytorycznej oceny projektów, opracowuje i aktualizuje kryteria wyboru projektów, organizuje nabór projektów.
Monitoruje stan przygotowania i proces realizacji projektów (m.in. systemowych/ konkursowych/ pozakonkursowych/ dużych), monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów (w tym: weryfikuje wnioski o płatność), rozpatruje wnioski o zatwierdzenie zmian w projekcie.
Wdraża program w zakresie zapewnienia zgodności projektów z założeniami i przepisami PO WER oraz obsługi projektów konkursowych i pozakonkursowych w tym: przygotowuje i aktualizuje wytyczne (np. założeń i regulaminów konkursów, kwalifikowanie wydatków, kontroli, sprawozdawczości etc.), przygotowuje, weryfikuje, podpisuje i aneksuje umowy/ decyzje o dofinansowanie, opiniuje/ zatwierdza dokumenty wdrożeniowe (np. instrukcje wykonawcze, wytycznych, etc.), przygotowuje, monitoruje i aktualizuje listy projektów, przeprowadza konsultacje i uzgodnienia, przygotowuje/ uczestniczy/ prowadzi szkolenia/ grup roboczych/ spotkań konsultacyjnych/ Komitetów Monitorujących z zakresu realizacji programu.
Organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów (np. kluczowych/ indywidualnych/ pozakonkursowych) w tym odpowiada za bieżącą współpracę z beneficjentami projektów.
Odpowiada za zamykanie pomocy w tym za przygotowywanie dokumentacji zamknięcia, przygotowywanie zestawień w zakresie poniesionych wydatków, wykrytych nieprawidłowości, zwróconych bądź pozostających do zwrotu środków.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze funduszy strukturalnych
komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
znajomość zagadnień z obszaru polityki społecznej (w tym pomocy społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych)
znajomość PO WER i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER
znajomość zasad finansowania wydatków ponoszonych w ramach POWER (kwalifikowalność wydatków)
znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
umiejętność współpracy
komunikatywność
umiejętność obsługi komputera: MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka).
Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym zamiast stałych godzin pracy, rozpoczęcie pracy między 7.30 a 9.00.
Możliwość rozpoczynania pracy w innych – stałych – godzinach niż standardowy czas pracy, np. od 7.00 do 15.00.
Możliwość wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna).
Po uzgodnieniu z przełożonym możliwość skrócenia czasu pracy połączona z obowiązkiem „odpracowania” czasu wolnego.
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.
Pokój dla rodzica z dzieckiem. Tzn. pokój, w którym pracownik może wykonywać obowiązki służbowe (np. posiada komputer i telefon), a dziecko może się bawić (pokój wyposażony w zabawki i miejsce dla dziecka).
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników (z ZFŚS).
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
Dofinansowanie karty sportowej lub dofinasowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Refundacja wydatków na cele kulturalne.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 28 lutego 2023

na adres:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Aplikację można złożyć:
  • przez Internet za pomocą ePUAP
  • mailowo na adres: [email protected]
  • osobiście w siedzibie urzędu
  • przesłać pocztą
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie DWF-4
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
538-117-569, 538-117-567, 538-117-570.

Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Skills