Match working
referent
72%Flex
Full Remote

referent

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referent
w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Górna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Wróblewskiego 10 93-578 Łódź
Ważne do
29 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektronicznej,
Wydaje zaświadczenia oraz potwierdzenia. Poświadcza ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych i ewidencję wydanych zaświadczeń o wygranych w grach hazardowych,
Wprowadza do systemu informatycznego szczegółowe dane z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,
Informuje właściwe komórki Urzędu Skarbowego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
Opracowuje materiały, wszczyna i prowadzi postępowania podatkowe, przygotowuje projekty decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych,
Przygotowuje wnioski w zakresie zasadności odstąpienia od przekazania spraw do komórki karnej skarbowej
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, Ustawy o podatku akcyzowym, Ustawy o grach hazardowych oraz Ustawy ordynacja podatkowa,
Grzeczność i uprzejmość
Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej
Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Stabilne zatrudnienie,
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
Nagrody jubileuszowe,
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 29 grudnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 112535

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 29.12.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Skills