share-icon

specjalista

  • Poland

  • Full Remote

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Government Administration XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: rybołówstwa morskiego i zasobów Morza Bałtyckiego w Wydziale Rybołówstwa Morskiego w Departamencie Rybołówstwa
#administracja publiczna #rolnictwo #rozwój wsi #rybołówstwo #rynki rolne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Wspólna 30
Ważne do
2 stycznia
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
5283,10 zł brutto
Naszą misją jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości usług publicznych.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
przedstawia działania na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie WPRyb;
przedstawia działania na poziomie Unii Europejskiej w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie tworzenia WPRyb i wykonywania rybołówstwa morskiego;
prowadzi sprawy dotyczące zarządzania żywymi zasobami morza w zakresie WPRyb oraz PO RYBY 2014-2020 i programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027;
prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie WPRyb i PO RYBY 2014-2020 i programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027;
uczestniczy w przygotowaniu dokumentów programowych dotyczących PO RYBY 2014-2020 i programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 w zakresie żywych zasobów morza w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w zakresie naruszeń WPRyb, w celu wydawania decyzji w pierwszej instancji oraz rozpatrywania odwołań od decyzji terenowych organów administracji rybackiej;
rozpatruje skargi/wnioski/odwołania/petycje w zakresie WPRyb, działalności terenowych organów administracji rybackiej;
współpracuje w procesie opracowywania projektów postanowień i decyzji administracyjnych przygotowywanych w ramach właściwości wydziału.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Rok stażu pracy w administracji publicznej
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji
Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
Znajomość ustawy o rybołówstwie morskim wraz z rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie
Umiejętność stosowania prawa w praktyce
Znajomość zasad funkcjonowania UE
Znajomość zasad procesu legislacyjnego
Obsługa komputera w zakresie MS Office
Myślenie analityczne
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie wyższe z zakresu rybactwa lub biologii lub ochrony środowiska lub funduszy europejskich
6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rybołówstwa morskiego
Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego
Wiedza z zakresu funduszy europejskich
Co oferujemy

Wynagrodzenie i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat pracy (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, "trzynaste" wynagrodzenie, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, możliwość korzystania z niskooprocentowanej pożyczki, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i innych formach rozwoju oraz możliwość refundacji kosztów języka obcego, studiów podyplomowych, Program Wsparcia Pracowników obejmujący wsparcie psychologiczne i menedżerskie, adaptacja pracownika przygotowująca do codziennej pracy

Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: dobra lokalizacja, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”), możliwość telepracy, możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy, stołówka pracownicza, miła atmosfera w pracy, dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, możliwość przyjścia do pracy z czworonogiem

Sport, rekreacja i zdrowie: dopłaty do biletów na imprezy kulturalno-oświatowe, raz w roku dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, karty sportowe, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych, możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie, stojaki na rowery na terenie urzędu (możliwość korzystania z szafek ubraniowych i natrysków w szatniach dla rowerzystów)

Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego w obszarze rybactwa lub biologii lub ochrony środowiska lub funduszy europejskich
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w obszarze rybołówstwa morskiego
Aplikuj

do 2 stycznia 2023

na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy – specjalista w Wydziale Rybołówstwa Morskiego RYB”
lub osobiście składając w Biurze Przepustek MRiRW. Dokumenty można składać w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 623-20-62
Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco
Match working
MS OfficeMS OfficeMS Office
CR