Match working
referendarz
72%Flex
Full Remote

referendarz

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Referendarz
Do spraw: planowania i realizacji budżetu państwa w zakresie środków UE w Wydziale Planowania i Realizacji Budżetu Państwa w Zakresie Środków UE, Departament Instytucji Płatniczej
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
Ważne do
14 listopada
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Analizuje wnioski dysponentów części budżetowych oraz bierze udział w przygotowaniu projektów decyzji Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków z rezerw celowych z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także udział w opiniowaniu procedur podziału rezerwy celowej w tym zakresie
Przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów, urzędów centralnych, posłów i senatorów z zakresu finansowania z budżetu państwa programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
Bierze udział w opracowywaniu projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, przygotowuje projekty pism dotyczących interpretacji/stosowania obowiązujących przepisów prawnych
Udziela informacji i wyjaśnień oraz prezentuje stanowisko Ministra Finansów podczas posiedzeń Komisji Sejmowych i Senackich, międzyresortowych konferencji uzgodnieniowych, spotkań z udziałem instytucji międzynarodowych w zakresie finansowania z budżetu państwa programów realizowanych ze środków europejskich
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym umożliwiający rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
Znajomość zagadnień związanych z funduszami publicznymi i realizacją budżetu państwa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
Znajomość obsługi Microsoft Excel w stopniu średnio zaawansowanym
Umiejętność analizowania informacji
Umiejętność współpracy w zespole
Umiejętność argumentowania
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych
Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Co oferujemy
Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV (Kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 14 listopada 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109268"

na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/307/IP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 41 43
Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.
Match working
Skills