Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

  • Poland

specjalista

72%Flex

Full Remote

Poland

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Government AdministrationXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: planowania i analiz w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. 1 Sierpnia 21
Ważne do
14 listopada
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
od 4063,00 zł
do 4267,00 zł brutto
Naszą misją jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych, wysokiej jakości wynikowych informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przygotowuje projekt planu finansowego w układzie zadaniowym z zakresu zadań Urzędu oraz w układzie paragrafowym z zakresu zadań wydziału.
Koordynuje i raportuje system monitorowania budżetu zadaniowego Urzędu.
Przygotowuje sprawozdawanie z wykonania planu działania Urzędu w układzie zadaniowym.
Przygotowuje zmiany do budżetu zadaniowego Urzędu i planu finansowego z zakresu działań wydziału oraz dokonuje ich analizy.
Planuje i uczestniczy w kontrolach wewnętrznych komórek organizacyjnych.
Prowadzi rejestr i sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 5 miesięcy w administracji lub planowaniu i monitorowaniu realizacji budżetów lub planów finansowych
Znajomość ustawy o statystyce publicznej
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Znajomość ustawy o rachunkowości
Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z zakresu znajomości procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji
Umiejętność obsługi komputera ( Ms Office, MS Excel - poziom średniozaawansowany)
Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
Kreatywność
Współpraca
Komunikacja
Myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania lub ekonomii
Umiejętność programowania w Visual Basic for Applications
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
„Trzynaste” wynagrodzenie
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
"Strefę" komfortu i relaksu dla pracownika
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 14 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
z dopiskiem: 30/2022

Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne:
  • osobiście - w kancelarii Urzędu Statystycznego w Warszawie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w zamkniętych kopertach
  • za pośrednictwem operatora pocztowego - przesyłając na adres Urzędu
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP 08q0ndj1is/kadry)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22 464 21 84)
(22 464 23 60)
Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Poland
Match working
Government Administration
Polish
Match working
MS Office