Match working
specjalista
72%Flex
Full Remote

specjalista

72%Flex

Remote:

Full Remote

Job description

Logo Jobgether

Your missions

Dołącz do nas jako:
Specjalista
Do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji
#administracja publiczna #gospodarka #ochrona konkurencji i konsumentów #praca #prawo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
pl. Powstańców Warszawy 1
Ważne do
14 listopada
2022 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania praktykom rynkowym.
Przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesach odwoławczych od rozstrzygnięć organu.
Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych w przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu lub Komisję i organy ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
Współpracuje z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
Uczestniczy w opiniowaniu projektów postanowień i decyzji w postępowaniach prowadzonych w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję. Uczestniczy w opiniowaniu wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzeczeń sądów unijnych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych
Wiedza i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii
Posiadanie kompetencji: orientacja na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, współpraca
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, mediów, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej
Znajomość prawa Unii Europejskiej
Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2
Posiadane kompetencje: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Co oferujemy
stabilne zatrudnienie – umowa o pracę;
dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia);
dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13tka”;
nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat);
elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00);
możliwość pracy zdalnej na umotywowany wniosek pracownika;
gwarantowany program rozwoju zawodowego: różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu;możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawychprojektach;
możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;
atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym;
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika;
możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
owocowe wtorki;
sala aktywności;
udogodnienia dla rowerzystów: pomieszczenie do przechowywania
rowerów w siedzibie Urzędu;
doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację – w centrum Warszawy (blisko stacji metro „Centrum” i "Świętokrzyska", stacji SKM „Śródmieście”, stacji PKP „Centrum”)
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka UE na poziomie co najmniej B2
Aplikuj

do 14 listopada 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-2-WTM-S.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 55 60 213

lub mailowego na adres: [email protected]
Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Required profile

Match working
Remote location allowed
Match working
Experience
Industry :
Spoken language(s)
Check out the description to know which languages are mandatory.