Match working
radca
72%Flex
Full Remote

  • Pologne

radca

72%Flex

Full Remote

Pologne

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Administration PubliqueXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Radca
Do spraw: współpracy międzynarodowej w Wydziale Międzynarodowym, Departament Polityki Podatkowej
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
Ważne do
10 lutego
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi sprawy dotyczące umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, w tym: uczestniczy w procesie ich negocjacji, odpowiada za procedury legislacyjne związane z uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na podjęcie negocjacji, zgody Rady Ministrów na podpisanie wynegocjowanej umowy oraz z procesem ratyfikacji podpisanej umowy.
Współpracuje z grupami roboczymi OECD z zakresu polityki podatkowej, m.in. poprzez opracowywanie informacji, wystąpień i innej dokumentacji, reprezentuje stanowisko RP na forum ww. grup, jak również współpracuje z innymi jednostkami Ministerstwa Finansów oraz organami administracji w tym zakresie.
Prowadzi proces implementacji Konwencji MLI do polskiego porządku prawnego, przede wszystkim poprzez sporządzanie tekstów syntetycznych oraz współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przy sporządzaniu oświadczeń rządowych o mocy obowiązującej Konwencji MLI w relacjach między Polską a poszczególnymi partnerami traktatowymi. Sporządza inne opracowania dla organów podatkowych i podatników w obszarze wpływu Konwencji MLI na polskie umowy podatkowe. Prowadzi szkolenia w tym zakresie dla pracowników KAS/KIS.
Reprezentuje stanowisko ministra właściwego do spraw finansów publicznych podczas konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań (również 2 międzynarodowych), związanych z prowadzeniem polityki podatkowej przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania.
Opiniuje akty prawne i umowy międzynarodowe dotyczące przepisów podatkowych z zakresu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Przeprowadza analizy aktów prawnych dotyczących przepisów podatkowych oraz projektów aktów prawnych i dokumentów pod kątem ich spójności z celami polityki podatkowej państwa i zgodności z regulacjami podatkowymi OECD.
Opracowuje w ramach procedur wzajemnego porozumiewania przewidzianych w umowach międzynarodowych, projekty ogólnych porozumień z zakresu unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, w tym analizuje celowość zawarcia porozumienia, oraz ustala treść porozumienia z partnerem traktatowym.
Prowadzi międzynarodową współpracę z komitetami i grupami roboczymi Rady UE w zakresie problematyki unikania podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w obszarze prawa podatkowego
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
Znajomość polskiego prawa podatkowego (przede wszystkim PIT, CIT, Ordynacja podatkowa)
Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej, w szczególności przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Znajomość systemów podatkowych innych państw
Znajomość procesu legislacyjnego, w szczególności w zakresie umów międzynarodowych
Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
Umiejętność negocjacji
Umiejętność analizowania informacji
Umiejętność współpracy w zespole
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Uprawnienia doradcy podatkowego
Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego lub hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych prostych sytuacjach komunikacyjnych
Co oferujemy
Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
Elastyczny czas pracy
Możliwość świadczenia pracy w modelu hybrydowym (połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną w budynku Ministerstwa Finansów)
Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertówz różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV w języku polskim (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 10 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2023/024/DSP2

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 56 33
Dokumenty należy złożyć do: 10.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Pologne
Match working
Administration Publique
Polonais