Match working
referent
72%Flex
Full Remote

referent

72%Flex

Télétravail:

Full Remote

Description

Logo Jobgether

Vos missions

Dołącz do nas jako:
Referent
w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym w Rawie Mazowieckiej
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Słowackiego 4 96-200 Rawa Mazowiecka
Ważne do
30 stycznia
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia upomnienia w celu dobrowolnego wykonania przez podatników, płatników i inkasentów zobowiązań podatkowych.
Prowadzi sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odraczania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w celu wydania stosownych rozstrzygnięć.
Dokonuje wpisów i wykreśleń z rejestru zastawów skarbowych.
Poszukuje majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji.
Prowadzi czynności związane z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia celem bieżącego aktualizowania stanu zaległości podatkowych.
Prowadzi ewidencje i wprowadza dane z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych, tworzy rejestry i przekazuje do komórki rachunkowości w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w urzędzie.
Dokonuje bieżącej kontroli i analizy zaległości na kartach kontowych podatników i płatników. Kieruje do właściwej komórki wnioski o przeprowadzenie kontroli podatkowych lub skarbowych. Zawiadamia organy egzekucyjne o zmianach w zakresie wysokości należności objętych tytułem wykonawczym i o innych posiadanych informacjach mających wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne. Zawiadamia podatników o przerwaniu biegu terminu przedawnienia w związku z toczącym się postępowaniem karnym skarbowym.
Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej. Wykonuje zadania związane z zastępstwem kierownika komórki organizacyjnej podczas jego nieobecności.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej.
Grzeczność i uprzejmość
Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Stabilne zatrudnienie,
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
Nagrody jubileuszowe,
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 30 stycznia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 114456

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Profil recherché

Match working
Localisation à distance autorisée
Match working
Expérience
Industrie :
Langue(s) parlée(s)
Consulte la descripción para saber qué idiomas son obligatorios.
Match working
Compétences