share-icon

referent

  • Pologne

  • Full Remote

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Administration Publique XLarge

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: ds. obsługi bezpośredniej w Dziale Obsługi Bespośredniej w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Al. Kościuszki 85 90-436 Łódź
Ważne do
26 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Wprowadza dane szczegółowe z deklaracji, korekt, zeznań, wniosków, skarg/odwołań i informacji podatkowych oraz innych dokumentów składanych w formie papierowej oraz decyzji, postanowień, wyroków wydawanych przez instytucje zewnętrzne i organy podatkowe (pamiętając o konieczności zachowania chronologii wiązań między nimi), a także dokonuje zapisów technicznych na wnioski innych komórek urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności komputerowych baz danych. Obsługuje dokumenty składane w formie elektronicznej: weryfikacja w systemie SPED i przenoszenie ich do POLTAXPLUS, odrzucanie w SPED złożonych podwójnie lub uznanych przez dział analiz za złożone nieprawidłowo, odsyłanie zgodnie z właściwością po uprzedniej analizie w systemie SeRCe lub Właściwość Miejscowa dokumentów błędnie skierowanych do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.
Weryfikuje dokumenty pod względem formalnym, a także rachunkowym poprzez dostępne w aplikacjach funkcje walidacyjne, raporty oraz skrypty w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej i oznaczenia dokumentów wstępnie uznanych za błędne do wyjaśnienia działowi ds. analiz. Drukuje deklaracje uznane przez system SPED za niepoprawne, których nie można przenieść do Poltax, celem dalszego wyjaśnienia w ramach działu lub przekazania do działu analiz.
Segreguje dokumenty, tworzy i opisuje paczki, rejestry przypisów/odpisów, raporty nadając kolejne numery w celu zapewnienia właściwej ich ewidencji i archiwizacji. Zajmuje się archiwizacją paczek dokumentów utworzonych w komórce organizacyjnej.
Odsyła zgodnie z właściwością miejscową/rzeczową, po uprzedniej weryfikacji w systemie SeRCe lub Właściwość Miejscowa, dokumenty błędnie skierowane do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi. Sporządza pisma kierowane do innych organów oraz do podatników/płatników w zakresie niezbędnym dla wykonywanych zadań, np. współpracuje z innymi urzędami w związku z koniecznością prawidłowej obsługi korekt złożonych po zmianie właściwości: pozyskiwanie lub odsyłanie ostatnio zaksięgowanych deklaracji.
Po uprzedniej weryfikacji opisuje obiegówki dla potrzeb dokonania przez dział rachunkowości zwrotów/nadpłat w prawidłowych wysokościach. Sporządza okresowe raporty głównie z aplikacji e-ORUS dotyczące dokumentów wprowadzonych do systemu POLTAX / złożonych w SPED, a nieprzeniesionych do POLTAX w celu własnej weryfikacji wprowadzonych/przetworzonych danych lub przekazania ich do wyznaczonych komórek organizacyjnych celem ich dalszej analizy.
Wiąże dokumenty pokontrolne w podsystemie KONTROLA. Wprowadza przerwy w naliczaniu odsetek w Module Rejestracji Przerw w systemie POLTAX-2B. Drukuje karty weryfikacyjne do zeznań/deklaracji rocznych w zakresie zgodności wpłaconych zaliczek miesięcznych z podsystemu EWIDENCJE i przypisuje wynikające z nich kwoty dokumentami wewnętrznymi: ZOB-D i ODS-D. Realizacja wymienionych zadań przyczynia się do sprawnej i kompleksowej obsługi dokumentów w bazach urzędu.
Korzysta z dostępnych źródeł informacji: program LEX, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, baza KRS, podręczniki dla użytkowników systemów komputerowych oraz zalecane rozwiązania techniczne. W przypadku wystąpienia problemów kieruje zgłoszenia z prośbą o rozwiązanie do CSD (Centralny Service Desk), w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej.
Wykonuje zadania z zakresu sprawozdawczości w celu wypełnienia obowiązków działu i współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu pomocnych raportów dla prawidłowego wywiązywania się z ich zadań.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego.
Grzeczność i uprzejmość
Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.
Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność.
Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
Grzeczność i uprzejmość
Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej
Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Stabilne zatrudnienie,
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
Nagrody jubileuszowe,
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 26 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 115739

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Match working
Administration PubliqueGovernment AdministrationAdministración publica

PolonaisPolishPolaco
Match working
MS OfficeMS OfficeMS Office
CR