Match working
referent
72%Flex
Full Remote

referent

72%Flex

Télétravail:

Full Remote

Description

Logo Jobgether

Vos missions

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: ds. prowadzenia kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego w Ósmym Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Ks. Brzóski 24 91-315 Łódź
Ważne do
20 lutego
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Uczestniczy w prowadzonych kontrolach celno – skarbowych, postępowaniach kontrolnych i postępowaniach podatkowych z zakresu prawa podatkowego, w tym analizuje dokumentację podatkową oraz materiały pochodzące z innych urzędów i instytucji. W ramach czynności proceduralnych uczestniczy w gromadzeniu materiałów dowodowych, przesłuchaniach strony kontrolowanej i świadków, w zasięganiu opinii biegłych, dokonywaniu oględzin i przeszukań lokali, zarządzaniu przeprowadzenia spisu z natury, dokonywaniu zabezpieczania zebranych dowodów.
Przygotowuje projekty pism procesowych w toku kontroli celno – skarbowych o niewielkim stopniu złożoności, postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych.
Uczestniczy w pracach związanych z działaniami celowych zespołów zadaniowych powoływanych spośród pracowników i funkcjonariuszy ŁUCS, a także z udziałem przedstawicieli instytucji i organów zewnętrznych, w szczególności innych organów KAS i organów ścigania.
Asystuje w czynnościach postępowania przygotowawczego wspierając pracę komórki dochodzeniowo – śledczej, w tym uczestniczy w akcjach realizowanych w ramach postępowania przygotowawczego we współdziałaniu z innymi komórkami ŁUCS, w szczególności z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
Wykonuje inne doraźne zadania zlecone przez przełożonych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Podstawowa znajomość procedury kontroli celno – skarbowej i postępowania podatkowego.
Podstawowa znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego.
Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.
Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność.
Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
Grzeczność i uprzejmość
Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe preferowane wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy pracy w administracji lub pracy biurowej
Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Stabilne zatrudnienie,
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
Wypłaty z funduszu nagród – uzależnione od wyników pracy,
Nagrody jubileuszowe,
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, dopłata do biletów na imprezy kulturalne, niskooprocentowane pożyczki),
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 20 lutego 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
Kancelaria, pokój nr 1
z dopiskiem: ogłoszenie nr 115734

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń

Profil recherché

Match working
Localisation à distance autorisée
Match working
Expérience
Industrie :
Langue(s) parlée(s)
Consulte la descripción para saber qué idiomas son obligatorios.
Match working
Compétences