Match working
referent
72%Flex
Full Remote

  • Pologne

referent

72%Flex

Full Remote

Pologne

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Administration PubliqueXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Referent
Do spraw: czynności analitycznych i sprawdzających w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
US Sochaczew, ul. Władysława Grabskiego 4, 96-500
Ważne do
2 listopada
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4094,40 zł brutto
#administracja publiczna #skarbowość
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogące mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych / celnych w celu jego zminimalizowania.
Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych oraz prawidłowej i efektywnej organizacji pracy.
Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
Bada zasadność zwrotu podatków oraz wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych oraz w celu realizacji przepisów prawa procesowego.
Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zdyscyplinowania podatników/płatników/ inkasentów do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
Analizuje i wymienia informacje podatkowe oraz obsługuje systemy wymiany informacji podatkowych w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania zobowiązań podatkowych.
Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz na bieżąco obsługuje i analizuje informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
Umiejętności analityczne
Gotowość do uczenia się
Znajomość obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Stabilne zatrudnienie
Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
Nagrody jubileuszowe
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 2 listopada 2022

na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. A.Felińskiego 2B
01-513 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: US w Sochaczewie, nr ogłoszenia 109272

Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: [email protected]
w tytule e-maila należy wpisać: US w Sochaczewie, nr ogłoszenia 109272

lub elektronicznie przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(46) 862 21 18 w. 27
Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Pologne
Match working
Administration Publique
Polonais