Match working
metrolog
72%Flex
Full Remote

  • Pologne

metrolog

72%Flex

Full Remote

Pologne

Match working
Match working
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Administration PubliqueXLarge

http://gov.pl/web/premier

5001 - 10000

Logo Jobgether

Dołącz do nas jako:
Metrolog
Do spraw: pomiarów wiskozymetrycznych w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska
#administracja publiczna #metrologia
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
0,5 - 1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa / Kielce *
Ważne do
22 grudnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
nie mniej niż 5000,00 zł brutto
MIERZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi prace badawcze, rozwojowe i techniczne związane z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych ŚKLGUM
bierze udział w przygotowaniu i uruchomieniu stanowisk pomiarowych w ŚKLGUM w Kielcach, w tym w szczególności w opracowaniu dokumentacji technicznej dla nowotworzonego stanowiska pomiarowego – do wzorcowania wiskozymetrów rotacyjnych i cieczy nienewtonowskich, w szkoleniu w zakresie obsługi aparatury pomiarowej na ww. stanowiskach, pogłębia wiedzę specjalistyczną z zakresu obsługi budowanych stanowisk pomiarowych w celu nabycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków w ŚKLGUM
wykonuje prace związane z utrzymywaniem i doskonaleniem wzorca jednostki miary lepkości dynamicznej m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu metrologicznego wzorców i powiązania z międzynarodowym systemem miar, a także potwierdzenia na arenie międzynarodowej możliwości pomiarowych ŚKLGUM
bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe, prowadzi szkolenia specjalistyczne w celu propagowania wiedzy metrologicznej i możliwości pomiarowych ŚKLGUM
bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”) w celu potwierdzenie kompetencji technicznych Laboratorium, w szczególności w zakresie reologii
opracowuje, sprawdza i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (dokumenty główne, instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania) w celu zapewnienia efektywnej realizacjimożliwości pracy Laboratorium, w szczególności w zakresie reologii
realizuje pomiary w zakresie wzorcowania przyrządów oraz przygotowuje dokumentacje procesu wzorcowania w celu potwierdzenia możliwości pomiarowych ŚKLGUM
przygotowuje dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno - technicznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
Ogólna wiedza z zakresu metrologii, statystyki, wiskozymetrii
Znajomość podstawowych zagadnień szacowania niepewności pomiarów
Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
Umiejętność: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
Umiejętność obsługi pakietu MS Office
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno - technicznych (preferowane kierunki: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w pracy w laboratorium, w szczególności w pracy w laboratorium w dziedzinie lepkości lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w dziedzinie lepkości lub w realizacji projektów B+R
Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno - technicznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
Wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej (stosowanej)
Wiedza specjalistyczna z dziedziny reologii
Dorobek naukowy - publikacje, wystąpienia z zakresu reologii
Znajomość normy 17025, 17034, 9001
Umiejętność programowania aparatury kontrolno – pomiarowej
Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień publicznych
Umiejętność prowadzenia szkoleń
Umiejętność rozwiązywania problemów
Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
Co oferujemy
stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę - w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI)
dualizm zatrudnienia – możliwość łączenia pracy w GUM z pracą w podmiotach nauki i szkolnictwa wyższego (uczelnie, instytuty)
częściowe wykonywanie pracy poza GUM (praca zdalna, „home office”)
ruchomy rozkład czasu pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy
szkolenia oraz możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, m.in. poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami
możliwość realizacji doktoratu wdrożeniowego
otwarte i przyjazne środowisko pracy
dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych
pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie GUM
możliwość czasowego, bezpłatnego zakwaterowania w pokojach gościnnych GUM
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
trzynaste wynagrodzenie
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką oraz karty MultiSport.

Dodatkowo w nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym ŚKLGUM w Kielcach:

udział w rozwijaniu wysokospecjalistycznych laboratoriów, w tym możliwość wdrażania własnych procedur i rozwiązań
możliwość realizacji własnych projektów badawczych w laboratoriach ŚKLGUM
rozbudowane zaplecze socjalne: sala zabaw dla dzieci pracowników, pokój dla matek karmiących, pokój do wypoczynku (chillout room).
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
Aplikuj

do 22 grudnia 2022

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112209"

na adres:
Główny Urząd Miar
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres [email protected] lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

W temacie maila / na kopercie prosimy zamieścić dopisek "ogłoszenie nr 112209 - metrolog do ŚKLGUM".

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 581 90 14 lub 22 581 90 61
lub mailowego na adres: [email protected]
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2022
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych

Match working
Pologne
Match working
Administration Publique
Polonais
Match working
MS Office